Altena College

Zorgadviesteam (ZAT)

Het zorgadviesteam (ZAT) is een team van personen dat adviezen geeft met betrekking tot de sociaal emotionele zorg voor en extra ondersteuning van een leerling.

Het ZAT bestaat uit de volgende personen:

  • De zorgcoördinator, die voorzitter is van het ZAT.
  • De conrector van de afdeling van de betreffende leerling.
  • De mentor van de betreffende leerling.
  • Een medewerker van het CJG , zo nodig aangevuld met de jeugdarts van de GGD en/of de leerlingplichtambtenaar en/of een deskundige van het samenwerkingsverband.

Wanneer nodig kan het ZAT worden uitgebreid met:

  • De intern coach
  • De decaan
  • Een betrokken docent
  • De studiebegeleider

Als de mentor en de conrector van een leerling al veel geprobeerd hebben en/of de problematiek te
moeilijk is kan de leerling door de conrector aangemeld worden voor een ZAT-bespreking.

In het ZAT worden leerlingen besproken die een probleem hebben dat niet een specifiek studieprobleem of keuzeprobleem is. In dit overleg wordt besproken hoe de leerling het beste kan worden ondersteund.
Als de problematiek te groot is om (alleen) binnen de school aan te pakken, wordt door het ZAT geadviseerd bij wie of bij welke externe instantie ouders hun kind het beste kunnen aanmelden (bijvoorbeeld: huisarts, CJG, jeugdarts, psychologenpraktijk)

De ouders worden door de mentor op de hoogte gesteld van het feit dat hun kind wordt besproken in
het ZAT. In sommige gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld in het geval
van (het vermoeden van) mishandeling door (een van de) ouders.

Het ZAT komt in de regel iedere 6 weken bijeen. De zorgcoördinator coördineert alles rond het ZAT.